Η εταιρία μας

ADVICE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η ADVICE Α.Ε, υποστηρίζει Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς στην διαμόρφωση και εφαρμογή των κατάλληλων αναπτυξιακών πολιτικών και εργαλείων, διενεργώντας:

 • Ανάλυση Θεσμικού και Εποπτικού Πλαισίου Σχεδιασμό και Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Πολιτικών και Προγραμμάτων (περιφερειακά, τομεακά)
 • Σχεδιασμό Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Δράσης
 • Οργανωσιακή Διάγνωση και Αναδιοργάνωση και Συστήματα
 • Παρακολούθησης Αποδοτικότητας και Ποιότητας
 • Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής και Διαχείρισης Αναπτυξιακών
 • Προγραμμάτων και Έργων, Επιχειρησιακών Σχεδίων, Αναδιοργανώσεων κ.α.
 • Τεχνική Υποστήριξη για την Προετοιμασία και την Εφαρμογή Συμβάσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Η ADVICE Α.Ε, παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών, που εξειδικεύονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης:

 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Ανάλυση Αγορών και Marketing Plan
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Διοίκησης και Διαδικασιών
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Αποτίμηση επιχειρήσεων, Υποστήριξη σε διαδικασίες πώλησης ή εξαγοράς επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η ADVICE διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και οργάνωση για να προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου υψηλής ποιότητας διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Επενδύει συστηματικά στη δημιουργία γνώσης και την αξιοποιεί αποτελεσματικά κατά την εκτέλεση των έργων της. Βασίζεται στην ύπαρξη συσσωρευμένης εμπειρίας καθώς και στη γνώση και χρήση εξειδικευμένων μεθόδων και συστημάτων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων. Η τεχνογνωσία της περιλαμβάνει ένα σύνολο μοναδικών εργαλείων, κατάλληλα προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις κάθε πελάτη, όπως:

 • Μεθοδολογία Στρατηγικής & Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Μεθοδολογία Κοστολόγησης
 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Διαγνωστικής Μελέτης
 • Μεθοδολογία Ανασχεδιασμού Διαδικασιών & Οργανωτικής Δομής
 • Βάση Δεδομένων Εξειδικευμένων Συνεργατών, για την άμεση αναγνώριση και επιλογή κατάλληλων συνεργατών, με ειδική εμπειρία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε Επιχείρησης,
 • Βάση Δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων 3.500 Αντιπροσωπευτικών Ελληνικών Επιχειρήσεων, την οποία διατηρεί και επεξεργάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου και κάθε επιχείρησης.
 • Επισκοπήσεις επιλεγμένων κλάδων αγοράς, η οποία διεξάγεται σε ετήσια βάση με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων και την επικαιροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ανάλυση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σε επίπεδο Προγράμματος, μέτρου και δράσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Η εξειδίκευση των Προγραμμάτων σε κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας δίνουν τη δυνατότητα στενής παρακολούθησης των προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να συμβουλεύσουμε έγκαιρα και έγκυρα τους πελάτες μας.