Εταιρία

ΕΥΔ ΠΚΠ INTERREG IV του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος για τη σύνταξη:
i) της Μελέτης της εκ των προτέρων αξιολόγησης (Ex ante evaluation) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2014 – 2020
ii) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Strategic Environmental Assesment) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020
• Παράλληλη Αξιολόγηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ADVICE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 και η έδρα της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 90.
Η Εταιρία στελεχώθηκε από έμπειρους και καταξιωμένους συμβούλους με μεγάλη εμπειρία σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, διαχείρισης υλοποίησης προγραμμάτων, περιφερειακής ανάπτυξης και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Τo 2007 η εταιρία πιστοποιήθηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών της σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2000.
Τo 2010 πιστοποιήθηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών της σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 και επαναπιστοποιήθηκε το 2013.